Aktien

Vi är listade på Nasdaq First North Growth Market

Handel i aktien

Appspotr har gett ut 191 421 886 aktier och handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juni. 

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0009267974
Kortnamn: APTR

Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser och likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50