Pressmeddelanden

Följ våra pressmeddelanden

Appspotr AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har den 4 juni 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 24 juni 2021.

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 23 juni 2021.

Nasdaqs beslut är villkorat av att Bolaget (i) offentliggör en i allt väsentligen oförändrad bolagsbeskrivning, (ii) uppfyller spridningskrav i enlighet med First North Growth Market Rulebook ("Regelverket"), och (iii) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet APTR med nuvarande ISIN-kod SE0009267974. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Appspotrs hemsida, www.appspotr.com

Appspotr har utsett Mangold Fondkommission till Bolagets Certified Adviser.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med listbytet.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com 

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

2021-06-11

Appspotr meddelar att bolaget från och med juni börjar publicera månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

2021-06-08
Regulatorisk

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har den 4 juni 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 24 juni 2021.

2021-05-31
Regulatorisk

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 31 maj 2021 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-31 - - 2020-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.

2021-05-21

Styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

2021-04-28

Branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3 som plattform för att integrera appar inom upplevelseindustrin i Sverige.

2021-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2021 hos Appspotr AB

2021-04-26
Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktör för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.

2021-04-19
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 1 JAN 2021 - 31 MAR 2021

2021-03-30

Appspotr lanserar idag ett flertal nya avancerade funktioner i sin plattform Appspotr 3.

1
2
...
24
>>